Stali ste sa súčasťou dopravnej nehody? V akých prípadoch máte nárok na náhradné vozidlo?

Každý deň dôjde na našich cestách k viacerým dopravným nehodám. Dôvody sú rôzne, či už sa jedná o nepozornosť alebo iné porušenie dopravných predpisov. Nie vždy sa dá takáto situácia riešiť vzájomnou dohodou, na konci ktorej účastníci bezpečne dorazia do pôvodného cieľa. V prípade, ak nastane situácia, kedy vozidlá jedného či viacerých účastníkov dopravnej nehody budú nepojazdné, okrem nákladov na opravu vozidla (majetkovej škody) vzniknú poškodenému aj ďalšie náklady ako napríklad ušlý zisk (pri nemožnosti používať počas doby opravy vozidlo na výkon podnikateľskej činnosti).

V tomto prípade môže účastníkom vzniknúť nárok na náhradné vozidlo,

 • poškodené vozidlo sa opravuje v servise, alebo aj svojpomocne
 • poisťovňa rieši poškodenie ako totálnu škodu

Náhradné vozidlo je považované za formu kompenzácie za škodu spôsobenú na vozidle poškodeného účastníka dopravnej nehody. Takéto náklady vynaložené na vypožičanie motorového vozidla sa nazývajú – skutočná škoda. Ide o majetkovú ujmu, ktorá odzrkadľuje majetkové hodnoty, ktoré bolo nutné vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci do pôvodného stavu. Náklady za náhradné vozidlo sú hradené z PZP a poškodený si ich môže uplatňovať v poisťovni PZP účastníka, ktorý nehodu zavinil.

Aby vám poisťovňa uhradila náklady za požičané náhradné vozidlo, svoj nárok naň budete musieť poisťovni preukázať

V praxi to znamená nutnosť preukázať, že vozidlo skutočne potrebujete a nemáte k dispozícii iné vlastné vozidlo, pričom sa nachádzate v situácii, kedy vám vzniká nárok aj na úhradu nákladov za náhradné vozidlo. Náhrada takejto škody sa v poisťovni vzťahuje len na nevyhnutnú dobu, ako je pokračovanie do miesta cieľa cesty alebo návrat do miesta bydliska. Limity maximálnej ceny za deň požičania náhradného vozidla si poisťovne nastavujú interne.

Čím viac dokladov pre preukázanie nároku a čím presnejšie doklady máte k dispozícii, tým je vyplatenie nárokov na náhradné vozidlo poisťovňou rýchlejšie a jednoduchšie.

Čo budete na preukázanie nároku potrebovať?

 1. Žiadosť o náhradu škody  za prenájom motorového vozidla s uvedením mena, priezviska, adresy / názov spoločnosti, sídlo, IČO, číslo poistnej udalosti a čísla účtu poškodeného – nárok poisťovňa neprepláca automaticky, je treba si o jeho poskytnutie požiadať = uplatniť nárok,
 2. čestné prehlásenie, že situácia nemohla byť riešená iným spôsobom, a je nutné vynaložiť náklady na prenájom náhradného vozidla.
  – pri podnikateľovi je to používanie vozidla na výkon podnikateľskej činnosti a neexistencia iného motorového vozidla, ktoré by mohol na svoju činnosť využívať

– pri súkromnej osobe je to osobné odôvodnenie napr. denným výkonom práce mimo miesta bydliska a starostlivosť o deti.
Ideálne je čo najpresnejšie vyšpecifikovať dôvody potreby prenajatia náhradného vozidla. Poisťovne ku každému prípadu pristupujú individuálne. Napr. poisťovňa posudzuje odôvodnenie poškodeného aj tak, že si na jeho vlastnom vozidle overí stav tachometra a porovná ho s odôvodnením poškodeného v žiadosti.

 1. Vyjadrenie – čestné prehlásenie, že v čase prenájmu náhradného vozidla poškodený nevlastní iné vozidlo, alebo nie je prevádzkovateľom iného vozidla a teda náhradné vozidlo skutočne potrebuje,
 2. zákazkový list od opravy poškodeného motorového  vozidla– odkedy dokedy bolo vozidlo nepojazdné,
 3. faktúru za opravu poškodeného/vlastného vozidla
 4. zmluvu o prenájme náhradného motorového vozidla so špecifikáciou prenajatého vozidla –  t.j. preukázať, že bolo požičané ako náhradné vozidlo rovnakej alebo nižšej kategórie,
 5. osvedčenie o evidencii prenajatého motorového vozidla
 6. preberací protokol a protokol o vrátení prenajatého vozidla s uvedením stavu najazdených kilometrov,
 7. doklad o zaplatení za prenájom náhradného vozidla + faktúru.

Totálna alebo parciálna škoda

Podľa rozhodnutia poisťovne rozlišujeme parciálnu škodu a totálnu škodu na vozidle. Od toho sa líši aj rozsah nároku na náhradné vozidlo:

 • Parciálna škoda

V tomto prípade to znamená, že motorové vozidlo je možné opraviť a poškodený účastník si môže nárokovať náhradné vozidlo.

 • Totálna škoda
 

Ak je oprava motorového vozidla ekonomicky nerentabilná, t.j. náklady na opravu prevyšujú cca 80-85% všeobecnej hodnoty vozidla ku dňu vzniku škodovej udalosti, pôjde o totálnu škodu. Poisťovňa preto nehradí náklady na opravu vozidla, ale vypočíta skutočnú škodu. V tomto prípade nárok na náhradné vozidlo poškodenému účastníkovi zaniká.

Ako vypočítať, na aké náhradné vozidlo máte nárok?

Poisťovňa počíta náklady na náhradu škody tak, že od nákladov z faktúry za náhradné vozidlo odpočíta bežné náklady prevádzky vlastného motorového vozidla poškodeného.

Veríme, že sme vám pomohli urobiť si prehľad v tom, kedy a za akých okolností majú účastníci nehody nárok na náhradné vozidlo. V prípade, ak by ste v tejto situácii potrebovali poradiť, neváhajte kontaktovať našich kolegov.

Buďte na cestách opatrní.:)

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať